Tuesday, July 27, 2010

Хөдөө тасархай гоё байна

Хүсэл биелүүлэх овоо, Хөвсгөл далай, 2010 оны 7 дугаар сар


No comments: