Monday, July 5, 2010

Хайрлах, санахын тухайд

Чи надад хайртай гэсэн
Чи намайг яаж хайрладгийг
Би мэдсэн
Чи намайг санаж байна гэсэн
Чи намайг яаж санадгийг
Би мэдсэн

Чи надад хайртай юу гэж асуусан
Би чамайг яаж хайрладгийг
Чи мэдэхгүй
Чи намайг санаж байна уу гэж асуусан
Би чамайг яаж санадгийг
Чи мэдэхгүй

No comments: